[{"name":"xx","url":"http:\/\/www.seznam.cz\/"},{"name":"yy"},{"name":"zz"},{"name":"hh"}]