Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/doc/www.mojevyhody.cz/home/libs/Nette/loader.php on line 19
MojeVýhody.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Přihlásit se přes
Facebook

Zlevňujeme Váše nákupy na internetu až o 30%!

Registrace je ZDARMA a zabere jen pár vteřin. Můžete se také zcela bez registrace přihlásit pomocí svého Facebook účtu.

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky portálu MojeVýhody.cz

 

  1. Úvodní ustanovení

 

Provozovatelem internetového portálu na internetové adrese www.mojevyhody.cz (dále jen Portál) je společnost New Communication s.r.o. se sídlem Anglická 140/20, 120 00 Praha 2 IČ: 24701726 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského obchodního soudu v Praze oddíl C vložka 167239 (dále jen Poskytovatel).

Obsahem Portálu jsou odkazy na internetové stránky smluvních partnerů Portálu nebo třetích stran. Prostřednictvím Portálu je poskytována Služba vracení a poukazování peněz z nákupů realizovaných Uživatelem u Partnerů Portálu nebo třetích stran nebo Poskytovatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem ohledně služeb poskytovaných prostřednictvím Portálu.

Uživatel se s Podmínkami seznamuje před samotnou registrací, kterou stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil, tyto Podmínky plně a bezvýhradně akceptuje. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem (dále jen Smlouva). Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavírána v českém jazyce. Registraci provede Uživatel kliknutím na příslušný odkaz na Portálu, přičemž vyslovuje souhlas s užitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření Smlouvy, jakož i pro veškeré její změny, zrušení a při veškeré komunikaci s Poskytovatelem.

Tyto Podmínky jsou uveřejněny na Portálu a poskytovatel si vyhrazuje právo je kdykoliv bez předchozího upozornění měnit. Pro Uživatele jsou závazné vždy platné a účinné Podmínky ve znění uveřejněném na Portálu v den realizace objednávky Uživatelem u partnerů Portálu nebo Poskytovatele.  

 

 

2.       Smlouva, uzavření smlouvy

 

Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena okamžikem Registrace Uživatele na Portálu.

Vyslovení nesouhlasu se změnou Podmínek se současně považuje za odstoupení od Smlouvy

Jedna fyzická osoba může uzavřít pouze jednu Smlouvu a využívat pouze jeden Uživatelský účet.

Poskytovatel není prodejcem ani poskytovatelem nebo dodavatelem služeb a zboží nabízených kterýmkoliv Partnerem Poskytovatele. Poskytovatel je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu mezi Uživatelem a Partnerem Poskytovatele a neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb, neručí za splnění závazků z transakce uskutečněné Uživatelem s Partnerem Poskytovatele nebo poskytovatelem služby, ani nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s touto transakcí ani není subjektem povinností, které z takovéto transakce pro její strany vyplývají.

Poskytovatel nenese odpovědnost za úplnou správnost informací uvedených v seznamu Partnerů či poskytovatelů služeb. Tyto informace/nabídky má Poskytovatel právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat či odstraňovat/rušit. Poskytovatel však bude vynakládat maximální úsilí, aby veškeré informace v Katalogu byly aktuální a odpovídaly skutečnosti.

 

  1. Definice pojmů

 

Cookies znamená malé množství dat, které internetový server pošle internetovému prohlížeči, který je uloží na počítači Uživatele. Při každém dalším přístupu uživatele k témuž serveru posílá prohlížeč tato data internetovému serveru. Tímto způsobem je zajištěna autorizace Uživatele přistupujícího k Portálu.

 

Kupní cena je částka včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Uživatel získá zboží nebo službu u partnerů Portálu nebo Poskytovatele. Ke kupní ceně se nepřipočítávají náklady na poštovné, balné, poplatky za dopravu, instalaci apod.

 

Partner je subjektem, o kterém jsou na Portálu uvedeny informace a který poskytuje svým jménem a na svůj účet zboží nebo služby Uživateli.

 

Uživatelský účet je část Portálu, která je přístupná Uživateli po zadaní unikátního přístupového jména a hesla, za jejichž případné zneužití nese Uživatel plnou zodpovědnost.

 

Sleva je částka, která je vypočtena z Kupní ceny a může být vyjádřena procentem nebo pevnou částkou.

 

Službou se rozumí činnost Poskytovatele směřující k získání Slevy (provize) z Kupní ceny nebo ceny služby Partnera nebo poskytovatele služby. Získání a následné vyplacení Slevy Uživateli je podmíněno uhrazením plné kupní ceny nebo ceny služby Uživatelem a uhrazením provize Partnerem nebo poskytovatelem Služby Poskytovateli. Poskytovatel vyplatí tuto Slevu nebo její část Uživateli v souladu s těmito Podmínkami. Aby mohla být Služba realizována, musí být současně splněno, že:

a)               Uživatel musí být přihlášen ke svému Uživatelskému účtu; a

b)               Uživatel využije k přístupu na internetové stránky Partnera nebo poskytovatele služby odkaz na Portálu; a

c)               Uživatel uskuteční nákup, objednávku zboží nebo služeb svým jménem a na svůj účet; a

d)               Partner nebo Poskytovatel služby musí transakci zaznamenat, potvrdit a vyplatit provizi z tohoto nákupu nebo objednávky Poskytovateli; a

e)               Uživatel má povoleno používání Cookies ve svém internetovém prohlížeči a řídil se pokyny v Nápovědě

Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby ve prospěch Uživatele získal Slevu, avšak neodpovídá za to, bude-li Sleva skutečně poskytnuta. Výše možné Slevy je závislá na podmínkách konkrétního Partnera nebo poskytovatele služby a je orientačně uvedena na Portálu. Skutečná výše Slevy je vždy odvislá od konkrétní transakce.

 

 

Uživatelem je zletilá a k právním úkonům způsobilá fyzická osoba, která na základě svého svobodného rozhodnutí provedla Registraci na Portálu.

 

Pojmy, které nejsou v těchto Podmínkách definovány se vykládají shodně jako termíny používané právním řádem České republiky či Evropské unie nebo podle jejich obvyklého významu v dotčeném prostředí s přihlédnutím k dobré víře obou smluvních stran.

 

 

  1. Registrace Uživatele

V rámci registrace je Uživatel povinen do registračního formuláře vyplnit údaje pravdivě a úplně. Tyto údaje slouží k identifikaci Uživatele jako smluvní strany a k řádnému plnění Smlouvy Poskytovatelem.

 

Jedna fyzická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou a její uživatelské jméno je unikátní.

 

Registrace je provedena odesláním (kliknutím na odkaz) vyplněného registračního formuláře.

 

 

  1. Připsání a vyplacení Slevy, nevyplacení Slevy

 

a)               Uživateli je Sleva nejprve připsána na jeho Uživatelský účet

b)               Výplata bude provedena na žádost Uživatele pouze formou bezhotovostního převodu na tuzemský bankovní účet uvedený Uživatelem

c)               Výplata se realizuje v Korunách českých (Kč)

d)               Uživatel si může o vyplacení prostředků připsaných na jeho Uživatelský účet zažádat prostřednictvím příslušného rozhraní v rámci správy svého Uživatelského účtu po dosažení částky 300 Kč

e)               Poskytovatel si za realizaci platebního příkazu a s ním spojenými administrativními úkony účtuje poplatek ve výši 10% z vyplácené částky. Na bankovní účet Uživatele tedy bude odesláno 90% z částky připsané na Uživatelském účtu a o jejíž vyplacení Uživatel požádal (např. stav Už. účtu je 350 Kč, uživatel si zažádá o vyplacení peněz, na účet je odesláno 315 Kč). Ostatní náklady (zejména náklady na straně Uživatele) spojené s výplatou nese Uživatel.

f)                Uživatel se zavazuje udržovat své údaje v rámci Uživatelského účtu, které jsou nutné pro vyplacení Slevy, úplné a správné.

g)               Pokud se platba na účet Uživatele nezrealizuje z důvodu nesprávných či neúplných údajů pro výplatu a vzniknou tím Poskytovateli náklady, je Poskytovatel oprávněn účtovat si přiměřený poplatek za znovupoukázání peněz na bankovní účet Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za úspěšnou realizaci platby pokud jsou údaje pro vyplacení peněz nesprávné či neúplné.

h)               Sleva nebude vyplacena, pokud:

o                Partner nebo poskytovatel služby neuhradil Poskytovateli provizi za transakci Uživatele

o                Provizi vyplacenou Poskytovateli není možno propojit se žádným Uživatelským účtem – Uživatel nebyl přihlášen ke svému Uživatelskému účtu

o                Uživatelský účet, ke kterému se Sleva váže byl zrušen

o                Pokud transakce Uživatele není v souladu s těmito Podmínkami nebo není v souladu s obchodními či jinými podmínkami Partnera nebo poskytovatele služby nebo pokud se jedná o podvodnou transakci (např. pokud jsou transakce realizovány jménem někoho jiného, kdo si službu nebo produkt Partnera neobjednal; pokud je za zboží či služby placeno platebními prostředky jiných osob, které k nákupu nedaly svolení; pokud jsou nabídky Partnerů zneužívány – např. objednáním zboží nebo služby pouze za účelem následného získání Slevy a následné zrušení objednávky)

o                Pokud je provize Poskytovateli vyplacena v souvislosti s transakcí, kterou Uživatel realizoval jménem nebo ve prospěch jiných osob

o                Dojde k odstoupení od Smlouvy, na jejímž základě byla Sleva připsána

o                Uživatel neposkytl nezbytnou součinnost při realizaci výplaty peněz

o                Uživatel v průběhu 12 měsíců od registrace nebo posledního nákupu zboží nebo služeb prostřednictvím Portálu nerealizuje žádný nákup

Finanční prostředky nevyplacené Uživateli z výše uvedených důvodů se stávají majetkem Poskytovatele

 

Jestliže Uživatel odstoupí od smlouvy s Partnerem nebo poskytovatelem služby a Uživateli již byly za tuto transakci připsány peníze na jeho Uživatelský účet, budou z tohoto účtu odečteny. Pokud již byly tyto peníze Uživateli vyplaceny, je povinen je na základě výzvy Poskytovatele vrátit na účet Poskytovatele nejpozději do 10 dnů od odeslání výzvy Poskytovatelem (prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou Uživatelem v jeho Uživatelském účtu).

 

 

  1. Trvání smlouvy a její ukončení

 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit dohodou mezi oběma smluvními stranami, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran. Vzájemné vypořádání bude provedeno do 60 dnů od ukončení Smlouvy, a to za podmínek specifikovaných v těchto Podmínkách.

V případě výpovědi bude Smlouva ukončena k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Smlouva automaticky zaniká, pokud je Uživatelský účet v souladu s těmito Podmínkami Uživateli zrušen/odstraněn.

Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinkem ke dni doručení v případě, že uživatel porušil ustanovení Smlouvy, Podmínek, či jinak svým jednáním poškodil pověst nebo oprávněné zájmy Poskytovatele, či právní řád České republiky. V tomto případě má Poskytovatel právo na náhradu škody a je oprávněn pohledávku z titulu náhrady škody započíst oproti případné pohledávce Uživatele na výplatu Slevy.

Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy s účinky ke dni doručení odstoupení uživateli v případě, kdy se stane Portál nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování Služby Poskytovatelem, Uživatel požádá o odstranění svých osobních údajů ze systému Poskytovatele. V případě odstoupení Smlouva zaniká dnem doručení odstoupení koncovému uživateli, nebo 10. den po odeslání odstoupení (prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou Uživatelem v jeho Uživatelském účtu). Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření Smlouvy nebo v případě, že provozovatel provede změnu Podmínek a Uživatel s takovou změnou vysloví nesouhlas. Současně s ukončením Smlouvy bude zablokován a následně zrušen/odstraněn příslušný Uživatelský účet.

 

  1. Ochrana osobních údajů

 

Poskytovatel zpracovává osobní údaje registrovaných Uživatelů nebo zájemců o službu nebo produkt Partnera nebo Poskytovatele, kteří přistoupili na Portál. Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a Uživatel nebo zájemce o službu nebo produkt Partnera nebo Poskytovatele dává Poskytovateli svůj souhlas s jejich shromažďováním a zpracováním a to až do doby Uživatelova písemného odvolání tohoto souhlasu se zpracováním os. údajů. Uživatel dále dává Poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely interních analýz Poskytovatele a zasílání obchodních sdělení (zasílání aktuálních informací o novinkách na Portálu, akcích Poskytovatele nebo Partnerů Poskytovatele apod.) a to do doby Uživatelova písemného odvolání souhlasu s tímto zpracováním.

Uživatel má právo k přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo žádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat zasláním tohoto oznámení na adresu Poskytovatele.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně/změnách ve svých osobních údajích.

Osobní údaje získané od Uživatelů mohou být poskytnuty třetím osobám (např. Partnerům za účelem identifikace transakce realizované Uživatelem).

Osobní údaje Uživatele nebo zájemce o produkty či služby Partnerů nebo Poskytovatele jsou uchovávány v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění).

 

  1. Autorská práva

 

Poskytovatel je vlastníkem Portálu www.mojevyhody.cz. Portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu mojevyhody.cz. Obsah Portálu mojevyhody.cz nelze uchovávat, šířit, upravovat ani k němu vykonávat jiná majetková práva.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

Veškeré vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

V případě, kdy se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek stane neplatným či nevymahatelným (takovéto ustanovení bude nahrazeno ustanovením, jehož význam a smysl se co nejvíce neplatné,mu ustanovení přibližuje) , nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 17.4.2012.